การจับจีบลายเปีย การจับจีบลายบัว และการจับจีบลายหงส์เหิร

การจับจีบลายเปีย

การจับจีบผ้าลายเปีย เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลายซิ่น หรือลายจีบกระโปรง(พับนอก) แล้วใช้การดึงชายผ้าที่พับด้านนอกรั้งขึ้นมาทำเป็นลายดังรูป

ตัวอย่างการจับจีบแบบลายเปีย

การจับจีบลายบัว  

การจับจีบผ้าลายบัว เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลายอกจอก (พับนอก) แล้วใช้การดึงชายผ้าที่พับด้านนอกรั้งขึ้นมาทำเป็นลายดังรูป

ลายบัว  5  กลีบ

ลายบัว  4  กลีบ

ลายบัว  3  กลีบ

การจับจีบลายหงส์เหิร

การจับจีบผ้าลายหงส์เหิร เป็นการประยุกต์การจับจีบจากลาย ดอกจอก แล้วใช้การดึงชายผ้าจีบนอกสุดออกด้านข้างขึ้นมากลัดด้านข้างเพื่อทำเป็นปีก และสามารถประยุกต์ขอบด้วยการจับดอก หรือเฟื่อง เพื่อเพิ่มความสวยงาม ดังรูป

ตัวอย่างการจับจีบลายหงส์เหิร

 

 

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบลายดอกจอก ( จีบทบซ่อนมุมบนด้านใน )

ลายดอกจอก เป็นการทำลายจีบทบ จะเป็นจีบเดียว  สองจีบ  สามจีบ  สี่จีบ หรือ ห้าจีบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ  สำหรับการพับผ้า จะให้ชายผ้าอยู่ด้านนอก หรือด้านใน ก็จะเกิดลวดลาย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จะพับชายผ้าออกด้านนอกหรือเข้าด้านในก็ได้แล้ว  ปักเข็ม หมุดกะระยะเว้นช่วงประมาณ  1  นิ้ว   เพื่อจะนำมากับขอบโต๊ะแล้วจึงกลัดเข็มหมุด
 2. ทบผ้าหรือจับจีบผ้า  ยาวประมาณ  1  นิ้วมือ จากนั้นจึงกลัดเข็มหมุดลงทั้งสองจุด
 3. กะระยะห่าง ประมาณ 1     นิ้วมือ โดยใช้เข็มหมุดปักไว้
 4. จับจีบทบทำต่อไปเรื่อย ๆ
 5. เมื่อกลัดเข็มหมุดทำจีบทบรอบโต๊ะเสร็จเรียบร้อย
 6. จากนั้นจึงจัดแต่งปลายจีบทบด้านบน โดยพับมุมผ้าเข้าไปด้านใน จะทำให้เป็นรูปเหมือนดอกจอกดังรูป

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบลายสม๊อค

การจับจีบผ้าลายสม๊อค  “สม๊อค” เป็นการกลัดผ้าเป็นลวดลายเช่นเดียวกับหมอนสม๊อค

สม๊อคจากลายดอกจอก ทั้งดอกจอกหนึ่ง  สอง  สาม  สี่  และห้า    คือ การจับจีบลายจีบทบก่อ แล้วจัดมุมบนเป็นรูปดอกจอก จากนั้น ใช้เข็มหมุดกลัดตรงสันจีบทบทำเป็นลาย สม๊อก ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันในลายบ้าง ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ไม่มีข้อจำกัด

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบลายสับประรด

 1. นำส่วนที่พับชายออกมาด้านนอกมาทาบกับขอบโต๊ะแล้วจึงกลัดเข็มหมุด
 2. ปักเข็มหมุดกะระยะเว้นช่วงเพื่อจะนำมาผ้ามาทบหรือจับจีบกัน
 3. ทบผ้าหรือจับจีบผ้า  ยาวขนาด  1  นิ้วมือ จากนั้นจึงกลัดเข็มหมุดลงทั้งสองจุดดังรูป
 4. กะระยะห่าง ประมาณ 1     นิ้วมือ โดยใช้เข็มหมุดปักไว้
 5. จับจีบทบทำต่อไปเรื่อย ๆ
 6. เมื่อกลัดเข็มหมุดทำจีบทบรอบโต๊ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จับจีบผ้าคู่กัน แล้วกลัดเข็มหมุด
 7. โดยกลัดเข็มหมุดไล่ไปให้ครบคู่แล้วจะได้ลายจีบผ้าที่มีลักษณะเป็นรูปตารางหรือช่องสี่เหลี่ยม
 8. กลัดเข็มหมุดต่อไปเรื่อง ๆ จนรอบโต๊ะ
 9. จากนั้นจึงจัดแต่งปลายผ้าด้านบน โดยดันมุมผ้าเข้าไปด้านใน ( ดอกจอก ) ก็จะได้ผ้ารูปลายสับปะรดดังรูป

การจับจีบลายดอกไม้

 1. นำผ้าด้านที่พับออกทางด้านนอกมาทาบกับขอบโต๊ะให้ชายผ้าด้านล่างได้ระดับกับพื้นจากนั้นจึงกลัดเข็มหมุดที่ปลายผ้าดังรูป
 2. จากนั้นดึงผ้าให้ตึงขนานทับกับขอบโต๊ะแล้วจึงปักเข็มหมุดไว้เพื่อกะระยะการจับจีบ
 3. จับจีบผ้าในลักษณะเดียวกันกับการจับจีบพัด เมื่อจับจีบได้แล้วจึงนำเข็มหมุดที่ปักไว้ตามภาพในข้อ 2 กลัดลงไป จากนั้นก็ดึงผ้ามาทบกันแล้วกลัดเข้มหมุด
 4. เว้นระยะห่างแล้วจับจีบกลัดเข็มหมุดไปเรื่อย ๆจนครบ
 5. เมื่อจับจีบครบแล้วก็เก็บชายผ้าให้เรียบร้อย โดยจับผ้ามาพับทบย้อนเข้าไปสองช่วงผ้าแล้วจึงกลัดเข็มหมุดดังรูป
 6. เมื่อกลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วจึงดึงผ้ากลับมาทาบกับขอบโต๊ะแล้วกลัดเข็มหมุดอีกครั้งดังรูปเมื่อจับตัวดอกไม้จะจับจากส่วนที่ได้จับจีบไว้ในตอนแรกโดยจะเริ่มจับจากปลายผ้าส่วนที่พับออกด้านนอกซึ่งจะจับจีบไล่ขึ้นไปประมาณ 5 จีบ
 7. เมื่อไล่จับจีบดอกได้แล้วจึงปักเข็มหมุดลง  แล้วกลัดตรงกลางที่จับจีบไว้ดังรูป ทำต่อไปเรื่อย ๆ    จนครบ
 8. เมื่อจับดอกได้จนครบแล้ว ก็จัดแต่งผ้าให้ได้รูปดอกไม้ ดังทรงที่สวยงาม

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


รูปสำเร็จของการจับจีบผ้าลายผีเสื้อ

รูปสำเร็จของการจับจีบผ้าลายผีเสื้อ

ตัวอย่างการจับจีบผ้าลายผีเสื้อ

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบลายผีเสื้อ

 1. นำผ้าที่พับชายด้านนอกมาทาบกับขอบโต๊ะแล้วกลัดเข็มหมุดที่ปลายผ้าด้านแนวนอนเพื่อให้ผ้ายึดติดกับของโต๊ะ
 2. ดึงผ้าให้ตึงโดยให้ผ้าขนานกับขอบโต๊ะ ส่วนชายผ้าด้านล่าง ให้ชายลอยห่างจากพื้นพอประมาณ
 3. จับจีบทบผ้าแล้วกลัดเข็มหมุดเพื่อทำบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อ
 4. วนผ้ากลับมาติดเข็มหมุดอีกครั้ง
 5. ดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะอีกทีแล้วกลัดเข็มหมุด
 6. จากข้อ 5 จะได้รูปบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อ
 7. ได้ตัวบ่วงสำหรับทำตัวผีเสื้อที่ 1
 8. จากนั้นจึงเริ่มทำบ่วงตัวต่อไปจะกลัดเข้มหมุดเว้นช่วงห่างประมาณ 1 นิ้ว ต่อตัวผีเสื้อ
 9. ดึงผ้ามาทบกันวัดช่วงตัวจากบ่วงที่ทำเสร็จซึ่งจะวัดจากเข็มหมุดตัวที่สองของบ่วงตัวแรก
 10. ทำตามวิธีที่ 3-9 ไปเรื่อย ๆ จนได้บ่วงครบรอบโต๊ะ
 11. เมื่อทำบ่วงครบรอบโต๊ะแล้วก็เริ่มทำตัวผีเสื้อโดยจับจีบผ้าไล่ขึ้นประมาณ   3-4 จีบดังภาพ
 12. เมื่อจับจีบผ้าส่วนที่พับออกด้านนอกไว้ 3-4 จีบแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดไว้
 13. ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กดผ้าที่จับจีบไว้แล้วจึงกลัดเข็มหมุดตรงกึ่งกลางผ้าที่จับจีบไว้
 14. เมื่อกลัดเข็มหมุดที่กึ่งกลางผ้าได้แล้วก็จะได้ตัวผีเสื้อดังรูปนี้
 15. ดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะอีกทีแล้วกลัดเข็มหมุด
 16.  จากข้อ 5 จะได้รูปบ่วงที่สำหรับทำตัวผีเสื้อ
 17. เป็นขั้นตอนการเก็บชายผ้าที่เหลือ โดยพับผ้าทบกันแล้วจึงกลัดเข็มหมุด

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


ขั้นตอนการเก็บผ้าจับจีบ

ขั้นตอนการเก็บผ้า

-      วัดผ้าเสร็จแล้วจึงกลัดเข็มหมุด

-      วัดผ้าย้อนไปหลังสองช่วงผ้า

-      ดึงผ้าย้อนกลับมาแล้วกลัดเข็มหมุดให้เรียบร้อย

 

เมื่อทำเกลียวได้ครบรอบโต๊ะแล้ว ต่อไป เป็นขั้นตอนการเก็บผ้าที่เหลือ โดยวัดผ้าย้อนไปสองช่วงผ้าแล้วจึงวนผ้ากลับมากลัดเข็มหมุด เมื่อกลัดเข็มหมุดแล้ว ก็ดึงผ้ากลับมาทาบกับขอบโต๊ะแล้วกลัดเข็มหมุดอีกครั้ง ส่วนผ้าที่เหลือก็นำมาเก็บไว้ที่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อย


การจับจีบผ้าลายเกลียวธรรมดา

การจับจีบผ้าลายเกลียวธรรมดา

 1. นำชายผ้าที่พับด้านนอกมาทาบวัดให้ขนานกับขอบโต๊ะส่วนชายผ้าด้านล่างนั้นให้ได้ระดับกับพื้น
 2. เมื่อนำผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะแล้วจึงกลัดเข็มหมุด
 3. จับชายผ้าที่พับออกด้านนอกโยงขึ้นแล้วพับเข้าด้านใน  การจับปลายผ้าด้านที่พับออกโยงขึ้นจะมีลักษณะดังรูปนี้
 4. พับปลายผ้าที่โยงขึ้นมาทาบกับผ้าด้านใน
 5. จากนั้นดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะเพื่อเช็คผ้าให้ได้ระดับพื้น
 6. ปักเข็มหมุด
 7. จากนั้นดึงผ้าวนย้อนกลับมาเพื่อกลัดเข็มหมุดโดยให้ห่างจากเข็มหมุดที่ปักไว้ประมาณ 1 นิ้ว ดังนี้
 8. กลัดเข็มหมุดตัวที่สอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 9. ดึงเข็มหมุดตัวที่ปักไว้ตอนแรกออกก็จะได้ผ้าที่พับเย็บลักษณะดังภาพ
 10. จับปลายผ้าทบกันดึงผ้าที่จับทบกันให้ตึงจากนั้นก็ดึงผ้าที่ทบกันแล้วมาทาบกับขอบโต๊ะ
 11. กลับมาเว้นระยะห่างประมาณ  1 นิ้ว จากเข็มหมุดที่ปักไว้ตอนแรก จึงกลัดเข็มหมุดอีกตัวลงไป จากนั้นก็ดึงเข็มหมุดที่ปักไว้ออกเหลือไว้แต่เข็มหมุดที่กลัดไว้ตอนท้าย

 

 1. นำผ้าด้านนอกมาทบกับผ้าด้านใน จับจีบพับเย็บเข็มหมุดโดยทำเช่นที่กล่าวมาข้างต้นไปเรื่อยจนรอบโต๊ะ

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบผ้าลายซิ่น

 1. นำผ้ามาวัดให้ได้ระดับเดียวกันกับขอบโต๊ะ ส่วนชายผ้าจะพับเข้าด้านในหรือด้านนอกก็ได้ แล้วแต่ความต้องการ ส่วนชายผ้าด้านล่าง ก็ต้องกะให้ชายผ้าลอยจากพื้นพอสวยงามแล้วจึงกลัดเข็มหมุดตรงที่ปลายทางด้านกว้างของชายผ้าเมื่อกลัดเสร็จต้อง ซ่อนปลายเข็มหมุดให้เรียบร้อยทุกครั้งเพื่อความสวยงาม
 2. จับช่วงผ้าพับหรือการวัดช่วงพับของช่วงจับจีบเพื่อให้ช่วงจีบผ้านั้นมีขนาดเท่ากันไปตลอดแนวจีบของผ้า   ส่วนระยะห่างของช่วงจับนั้นก็ต้องแล้วแต่ความต้องการของผู้ทำด้วยว่าต้องการให้ช่วงจีบนั้นห่างกันเท่าไรไม่กำหนดตายตัว การจับจีบช่วงผ้านั้นต้องระดับเดียวกันกับโต๊ะและต้องเช็คชายผ้าด้านล่างด้วยว่าได้ระดับเดียวกับชายผ้าที่วัดไว้ตอนแรกหรือไม่เพื่อให้ชายผ้านั้นเสมอกันและได้ระดับเดียวกันไปตลอดแนวผ้า จากนั้นก็กลัดเข็มหมุดให้เรียบร้อย
 3. จากขั้นตอนที่ สอง ก็วัดชายผ้าด้านบนให้ขนานกับขอบโต๊ะแล้วจับจีบวัดช่วงห่างของกลีบผ้าไปเรื่อยจนรอบโต๊ะ ดังในรูป เมื่อทำจนรอบโต๊ะ แล้วก็เก็บชายผ้าที่เหลือไว้ใต้โต๊ะให้เรียบร้อย( ควรเก็บชายผ้าไว้ด้านหลังของโต๊ะเพื่อไม่ให้แขกเห็น ดูไม่สวยงาม)

ภาพแสดงชายผ้าที่เหลือก่อนเก็บเข้าโต๊ะไม่นิยมตัดผ้าทิ้งเพราะอาจจะนำผ้าผืนยาวไปใช้ในงานอื่น ๆได้อีก

คำที่มีการค้นหาเข้ามา