การจับจีบลายดอกจอก ( จีบทบซ่อนมุมบนด้านใน )

ลายดอกจอก เป็นการทำลายจีบทบ จะเป็นจีบเดียว  สองจีบ  สามจีบ  สี่จีบ หรือ ห้าจีบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ  สำหรับการพับผ้า จะให้ชายผ้าอยู่ด้านนอก หรือด้านใน ก็จะเกิดลวดลาย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. จะพับชายผ้าออกด้านนอกหรือเข้าด้านในก็ได้แล้ว  ปักเข็ม หมุดกะระยะเว้นช่วงประมาณ  1  นิ้ว   เพื่อจะนำมากับขอบโต๊ะแล้วจึงกลัดเข็มหมุด
 2. ทบผ้าหรือจับจีบผ้า  ยาวประมาณ  1  นิ้วมือ จากนั้นจึงกลัดเข็มหมุดลงทั้งสองจุด
 3. กะระยะห่าง ประมาณ 1     นิ้วมือ โดยใช้เข็มหมุดปักไว้
 4. จับจีบทบทำต่อไปเรื่อย ๆ
 5. เมื่อกลัดเข็มหมุดทำจีบทบรอบโต๊ะเสร็จเรียบร้อย
 6. จากนั้นจึงจัดแต่งปลายจีบทบด้านบน โดยพับมุมผ้าเข้าไปด้านใน จะทำให้เป็นรูปเหมือนดอกจอกดังรูป

คำที่มีการค้นหาเข้ามา


การจับจีบผ้าลายเกลียวธรรมดา

การจับจีบผ้าลายเกลียวธรรมดา

 1. นำชายผ้าที่พับด้านนอกมาทาบวัดให้ขนานกับขอบโต๊ะส่วนชายผ้าด้านล่างนั้นให้ได้ระดับกับพื้น
 2. เมื่อนำผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะแล้วจึงกลัดเข็มหมุด
 3. จับชายผ้าที่พับออกด้านนอกโยงขึ้นแล้วพับเข้าด้านใน  การจับปลายผ้าด้านที่พับออกโยงขึ้นจะมีลักษณะดังรูปนี้
 4. พับปลายผ้าที่โยงขึ้นมาทาบกับผ้าด้านใน
 5. จากนั้นดึงผ้ามาทาบกับขอบโต๊ะเพื่อเช็คผ้าให้ได้ระดับพื้น
 6. ปักเข็มหมุด
 7. จากนั้นดึงผ้าวนย้อนกลับมาเพื่อกลัดเข็มหมุดโดยให้ห่างจากเข็มหมุดที่ปักไว้ประมาณ 1 นิ้ว ดังนี้
 8. กลัดเข็มหมุดตัวที่สอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 9. ดึงเข็มหมุดตัวที่ปักไว้ตอนแรกออกก็จะได้ผ้าที่พับเย็บลักษณะดังภาพ
 10. จับปลายผ้าทบกันดึงผ้าที่จับทบกันให้ตึงจากนั้นก็ดึงผ้าที่ทบกันแล้วมาทาบกับขอบโต๊ะ
 11. กลับมาเว้นระยะห่างประมาณ  1 นิ้ว จากเข็มหมุดที่ปักไว้ตอนแรก จึงกลัดเข็มหมุดอีกตัวลงไป จากนั้นก็ดึงเข็มหมุดที่ปักไว้ออกเหลือไว้แต่เข็มหมุดที่กลัดไว้ตอนท้าย

 

 1. นำผ้าด้านนอกมาทบกับผ้าด้านใน จับจีบพับเย็บเข็มหมุดโดยทำเช่นที่กล่าวมาข้างต้นไปเรื่อยจนรอบโต๊ะ

คำที่มีการค้นหาเข้ามา